Skip links

Ogeasoft Gizlilik Politikası

Gizlilik ve Çerez Politikası Hakkında
 
Ogeasoft Bilişim ve Danışmanlık Ticaret Ltd Şti. (“Ogeasoft”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan ziyaretçilerimizin, bayilerimizin (hepsi birlikte “Taraflar”olarak anılacaktır) gizliliğini korumakiçin çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Ogeasoft Gizlilik Politikası (“Politika”), tarafların kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. www.ogeasoft.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.
 
İşbu Politika’nın amacı, Ogea tarafından işletilmekte olan www.ogeasoft.com internet sitesi üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi”olarak anılacaktır) tarafından Ogeasoft ile paylaşılan veya Ogeasoft’un, Veri Sahibi’nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
 
 
Hangi Veriler İşlenmektedir?
 
Aşağıda Ogeasoft tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.
 
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleridairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
 

Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Ogeasoft, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin İnternet Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sitenin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Ogeasoft tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Ogeasoft tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Ogeasoft ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Ogeasoft ‘unticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.
 
 
Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
 
Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Ogeasoft,Veri Sahipleri’nin site üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.
 
 
Kişisel Verilerin Aktarımı
 
Ogeasoft, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası  ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Ogeasoft hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Ogeasoft, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, operasyonel değerlendirme araştırılması, siteye ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
 
Kişisel veriler,Kanun’un 8. ve 9. maddelerindebelirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Ogeasoft şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’daişaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulukararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.
 
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 
Kişisel veriler, site üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde ve buGizlilik Politikası’ndabelirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
 
Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.ogeasoft.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Ogeasoft tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin aydınlatma metninde belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Ogeasoft, söz konusu talepleri 30 (otuz) güni çerisinde sonuçlandıracaktır. Ogeasoft’un taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkıs aklıdır.
 
 
Çerez Politikası:

Ogeasoft .(“ Ogeasoft”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.
 
Çoğu web sitesinde olduğu gibi, www.ogeasoft.com(“Site”) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.
 
İşbu Çerez Politakası www.ogeasoft.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.
 
Ogeasoft, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.
 
 
Çerez (“Cookie”) Nedir?
 
Çerezler,ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.
 
Çerezler,ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
 
 
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
 
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından kategorize edilebilir:
 
 • Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, Ogeasoft tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Ogeasoft ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin siteyi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
 • Kullanım amaçlarına göre, sitede teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
 
 
Neden Çerezler Kullanılmaktadır?
 
Sitede, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
 
Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.
 
Analitik Çerezler: İnternet sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, internet sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da internet sitesi tasarımını değiştirebiliriz.
 
İşlevsellik Çerezleri: İnternet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.
 
Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ogeasoft, internet sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da bu Politika’da gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.
 
 
 
Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
 
Ogeasoft, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.
 
Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:
 
 • Ziyaretçiler, siteyi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin siteye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 
 
Tarayıcı Adı
Link
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Yandex

Hangi Haklara Sahipsiniz?
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesiuyarınca ziyaretçiler, Ogeasoft’a başvurarak, kendileriyle ilgili,
 
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğiniöğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemeve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemeve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlindezararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
 
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Ogeasoft tarafından hazırlananKişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metnin’de belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) güniçerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Ogeasoft, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.
 
 
Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler
 
Ogeasoft, Gizlilik Politikası (“Politika”)ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, sitede yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.
 
Ogeasoft, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
 
Ogeasoft, size en iyi hizmetini sunabilmek için çerez kullanmaktadır.
Explore
Drag